برجهای مارون
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته
پایان یافته
2008/01/31
2017/03/05
پتروشیمی مارون