جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده

مزایده

شرکت صنایع آذرآب

شرکت صنایع آذرآب

عمومی

عمومی

0 ریال

ریال

عادی

شرکت صنایع آذرآب در نظر داردتعدادی ازاقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند..

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود شامل تعدادی ورق،لوله و پیچ و مهره را از طریق مزایده به فروش برساند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08633133070 و 08633131106 تماس بگیرید.