جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده

مزایده

شرکت صنایع آذرآب

شرکت صنایع آذرآب

عمومی

عمومی

0ریال

ریال

داخلی

عادی

شرکت صنایع آذرآب در نظر داردتعدادی ازاقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند..

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود شامل تعدادی ورق،لوله و پیچ و مهره را از طریق مزایده به فروش برساند.
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08633133070 و 08633131106 تماس بگیرید.