کمیته حسابرسی

اهداف کمیته حسابرسی شرکت
1-   اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
2-   سلامت گزارشگری مالی
3-   اثربخشی حسابرسی داخلی
4-   استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل
5-   رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اعضای کمیته حسابرسی

1-    آقای علی قوام پور ، رئیس کمیته
2-    آقای علیرضا عبدالرحیمی ، عضو کمیته
3-    آقای اسماعیل گودرزی ، عضو کمیته