کمیته انتصابات

اهداف کمیته انتصابات شرکت
1- بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
2- کمک به هیات مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیت‌های حاکمیت شرکتی
3- اتخاذ رویکرد حرفه‌ای در فرایند انتصاب افراد در پست‌های کلیدی و مدیریتی
4- نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

اعضای کمیته انتصابات:
1-    آقای مهندس ناصر مالکی، رئیس کمیته
2-    آقای مهندس حسین مرادی فرد، دبیر کمیته
3-    آقای مهندس صفدرعلی اسدی، عضو کمیته
4-    آقای مهندس مجید شاهسواری، عضو کمیته