کمیته ریسک

اهداف کمیته ریسک شرکت :

1-  جلوگیری از انحراف از اهداف کلان و راهبردی در سطح شرکت از طریق اقدامات کنترلی و پیش‌گیرانه.

2-  بررسی اثربخشی چارچوب کنترلهای داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترلهای داخلی.

3-  انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر ماهانه در مورد وضعیت ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت.

4-  بررسی نتایج حاصل از حسابرسی و بازرسی های داخلی و ارزیابی ریسک عملیاتی و کنترل داخلی واحدهای مختلف شرکت.

5-  بررسی به روز رسانی‌های دوره‌ای حاصل از ملاحظات مدیریت در خصوص ریسک عملیاتی و کنترل‌های داخلی مربوطه نظیر استمرار برنامه کاری، تطبیق و...

6-  نظارت بر شناسایی ریسک‌ها و کنترل‌های داخلی مهم، از جمله تجزیه و تحلیل اهداف و چشم اندازهای پروژه‌های جدید.

7-  بررسی سالانه سیاست گذاریهای مدیریت ریسک شرکت.

اعضای کمیته ریسک:
1-    آقای دکتر محمدحسن نوبختی، رئیس کمیته
2-    آقای مهندس علی افتخارزاده، دبیر کمیته
3-    آقای مهندس صفدرعلی اسدی، عضو کمیته
4-    آقای مهندس علی دربندی، عضو کمیته
5-    آقای مهندس علی‌اصغر دارابی، عضو کمیته