توربین های آبی1و2 گتوند
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام کارون 3-کارون4-سیمره-مسجد سلیمان
در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15