شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
سیمان شهرکرد
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام نصب ساخت تجهیزات سیمان
: در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
سیمان شهرکرد
موقعیت جغرافیایی
سیمان شهرکرد