شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
Hp separator
تاریخ شروع پروژه : Saturday, April 08, 2006 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه 88272
: پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
شرکت سروش پارس ایرانیان
موقعیت جغرافیایی
تهران