سیکل ترکیبی شهید رجائی
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه نیروگاه شهید رجائی
پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15
موقعیت جغرافیایی
قزوین