مخازن تحت فشار پارس جنوبی 6و7و8
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته
پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15
TOYO-TIJD-JV
عسلویه