فهرست مناقصات

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

شرایط شرکت در مزایده

آگهی مزایده شماره 3

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات عمومی موجود در انبار کارخانه اقدام نماید.لذا از خریداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می شود از تاریخ 1402/07/04 الی 1402/07/12 به آدرس اراک -میدان صنعت - شرکت صنایع آذرآب مراجعه وضمن بازدید اقلام مذکور ، نسبت به دریافت و تکمیل فرم پیشنهادقیمت اقدام نمایند.
همچنین خریداران محترم می توانند اسناد مزایده را از طریق آدرس www.azarab.ir ، قسمت اخبار وزیر شاخه اسناد مزایده دریافت نمایند.
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33450257-086
روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب