فهرست مناقصات

مناقصه و مزایده ای یافت نشد.

شرایط شرکت در مزایده

1- متقاضیان شرکت در مزایده لازم است مبالغ تعیین شده را به منظور ودیعه‌گذاری (تضمین) بصورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا نقدی به حساب شماره1-91300913-4-422 بانک سینا شعبه ملاصدرا بنام شرکت صنایع آذرآب واریز و فیش آن را جداگانه در زمان ارائه پیشنهاد قیمت تحویل واحد امور مالی نمایند، ضمناً ضمانت نفرات اول و دوم تا پایان عملیات فروش نزد شرکت آذرآب باقی خواهد ماند.

2- مبالغ تعیین شده بابت تضمین تابع قیمت پایه نمی‌باشد.

3- برندگان در مزایده پس از اعلام این شرکت بایستی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری نسبت به پرداخت وجه اقدام و طی مدت 30 روز کاری جهت خروج اقلام از کارخانه اقدام نمایند درغیر این صورت مشمول پرداخت هزینه‌های انبارداری خواهند شد.

4- در صورت انصراف برنده هر آیتم ضمن ضبط مبلغ تضمین به نفع شرکت صنایع آذرآب نفر جایگزین معرفی می‌گردد.

5- اعلام قیمت هر گروه به صورت کلی قابل قبول است و خرید جزئی پذیرفته نیست و به قیمتهای مشروط یا مخدوش ترتیب اثر داده نمی‌شود.

6- وجه ضمانت افراد (بجز برنده و نفر دوم) ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نظر کمیسیون معاملات مسترد خواهد شد.

7- مزایده بصورت غیرحضوری برگزار می‌شود و تمامی قیمتها باید در پاکات دربسته امضاء یا ممهور گردد.

8- رعایت تاریخهای قید شده در آگهی مزایده الزامی است.

9- در قیمتهای اعلام شده توسط خریداران بایستی 8% مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردد.

10- رد یا قبول کلیه پیشنهادهای قیمت در اختیار کمیسیون معاملات صنایع آذرآب می‌باشد.

11- هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده است.

مبالغ تضمین هر گروه:

1) ورق 000'000'500'1 ریال (معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان)
2) لوله 000'000'800 ریال (معادل هشتاد میلیون تومان)
3) پیچ و مهره صنعتی 000'000'200 ریال (معادل بیست میلیون تومان)


«کمیته فروش اقلام مازاد»