فهرست مناقصات

نظر به اینکه شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد از طریق مناقصه محدود یک مرحله ای قرارداد بیمه تجمیعی سالانه خود را به یک شرکت بیمه توانمند و صاحب صلاحیت که دارای شروط زیر و سایر شروط مندرج در اسناد مناقصه باشد واگذار نماید، از آن شرکت محترم دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه ضمن مطالعه و بررسی دقیق اسناد و مدارک پیوست نسبت به ارائه پیشنهاد فنی ومالی متناسب اقدام نمایید.

فهرست مزایده ها

 

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد ضایعات فلزی و غیر فلزی موجود در کارخانه مطابق با مشخصات تفکیک شده زیر را به شرح شرایط و مشخصات مندرج در این اسناد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . به این جهت در صورت تمایل به شرکت در این مزایده ، اسناد مزایده را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و شرایط مربوطه ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی و تکمیل اوراق پیوست ، اقدام نموده و پس از مهر و امضای تمام صفحات به همراه قیمت پیشنهادی خود در پاکت در بسته به آدرس دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران – خیابان ملاصدرا ، جنب سازمان بورس ،دفتر معاونت بازرگانی و یا به آدرس اراک-کارخانه شرکت آذرآب دفتر امور مواد و انبار– تلفن تماس : ٠٨۶٣٣۴۵٠٧٠٧ تحویل و رسید دریافت گرد.