سهامداران

    لیست سهامداران شرکت صنایع آذرآب در تاریخ 14 مرداد ماه 1402 
 نام    نام خانودگی / شرکت  کد بورسی   مانده تعدادی   درصد
   ساخت و بهره برداری انرژی نوین(سبانوین)
   4,755,012,019  26.23
 عبدالرضا  شیرالی  شیر28589  1,216,122,125  6.71
   صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  صند00338  479,000,000

 2.64
  بانک سپه بان00015 347,770,760   1.92
 پارسا صمدیان  صمد04914  296,900,000 1.64
   شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات(سهامی خاص)  شرک14534  284,889,183  1.57
 مهدی  عباسی اصل
 عبا50255  279,798,400  1.54
 حسین شیرالی
   181,297,178 1.00
 طاهره  مبارکی    181,000,000  1.00

  سایر سهامداران    10,104,685,335

 55.75
   جمع:    18126475000  100