سهامداران

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت مبلغ 1000000000000 ریال منقسم به 1000000000 سهم یکهزارریالی تماما تعهد و پرداخت شده می باشد.

    لیست سهامداران شرکت صنایع آذرآب در تاریخ 30 خرداد ماه 1396  
 ردیف  نام   نام خانودگی / شرکت کد بورسی  مانده تعدادی  درصد
 1  صندوق رفاه وتامین آتیهصند00228 259300015 25.9300015
 2 عبدالرضا شیرالی شیر28589 55943536 5.5943536
 3  صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی صند00338 46171161 4.6171161
 4  کارگزاری بهمن کار05891 43047803 4.3047803
 5  شرکت بانک انصار شرک10811 30007174 3.0007174
 6محمدحسن  شیرالی شیر28594 16166666 1.6166666
 7  شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات(سهامی خاص) شرک14534 14689499 1.4689499
 8 زهرا قوانلو قوا01550 14086958 1.4086958
 9 حسین شیرالی شیر2858712642763 1.2642763
 10  سهام وثیقه(شرک11612)ن بانک دی شعبه مرکزی سها31684 12500000 1.25
 11  شرکت توسعه وتامین شریف(سهامی خاص) شرک14870 11660000 1.166
 12  کارگزاری سی ولکس(سهامی خاص) کار18724 10389581 1.0389581
 13 مرضیه شیرالی شیر28588 10000000 1
 14  شرکت مهندسی پتروتدبیرپارس(سهامی خاص) شرک14085 9833333 0.9833333
 15  شرکت سازه تدبیرآذرالبرز(سهامی خاص) شرک20296 9400000 0.94
 16  شرکت پتروگوهرفراساحل کیش(سهامی خاص) شرک12204 8690709 0.8690709
 17  شرکت سازه انرژی آذرخاک(سهامی خاص) شرک20131 8100000 0.81
 18 فاطمه احیاءالدین سحرخیز احی00320 8000000 0.8
 19 محمدحسین روشنک روش03430 6490000 0.649
 20  کارگزاری امیدسهم رشت کار06075 5608703 0.5608703
 21  سایر سهامداران  407272099 40.72
   جمع  1000000000 100