هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آذرآب:

- آقای مهندس احمد قلعه بانی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای مهندس عبدالعزیز هدایت 

- آقای دکتر احمد گودرزی
- آقای مهندس علی قوام پور
- آقای سیدجواد حسینی