هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آذرآب:

 

- آقای مهندس علی شیخ زاده (مدیر عامل)

 

- آقای مهندس احمد قلعه بانی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای دکتر مسعود بریمانی

 

- آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی
- آقای دکتر محمد جواد شیخ
- آقای مهندس عبدالعزیز هدایت
- آقای مهندس حیدر بهمنی