هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آذرآب:

- آقای دکتر مصطفی عظیمی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

- آقای دکتر محمد حسن نوبختی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای امید باباخانی (نائب رئیس هیئت مدیره)
- آقای مهندس علی قوام پور (عضو هیئت مدیره)
- آقای مهندس حمید معمارزاده (عضو هیئت مدیره)