هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آذرآب:

- آقای مهندس سیدمحمدباقر سبحانی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای مهندس علی قوام پور (نائب رئیس هیئت مدیره)

- آقای مهندس ابراهیم خوش گفتار (عضو هیئت مدیره)
- آقای مهندس مظفر اعوانی (عضو هیئت مدیره)
- آقای مهندس سها کریمی (عضو هیئت مدیره)