هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع آذرآب:

- آقای مهندس ناصر مالکی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

- آقای مهندس عبدالحسین فضل اللهی (رئیس هیئت مدیره)

- آقای دکتر محمدحسن نوبختی (نائب رئیس هیئت مدیره)
- آقای مهندس پژمان رحیمیان (عضو هیئت مدیره)
- آقای مهندس علی قوام پور (عضو هیئت مدیره)