شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
سیکل ترکیبی مبین
تاریخ شروع پروژه : Tuesday, November 22, 2005 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پتروشیمی مبین
: پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15