شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
سیکل ترکیبی قم
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه
: پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15