بویلر طرح و توسعه نیشکر فاز2
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا
در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15