ساخت 3دستگاه پکیج بویلر پتروشیمی لرستان
تاریخ شروع پروژه : Sunday, December 13, 2009 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه مراحل شروع نصب
در دست اجرا
1390/06/23
1395/12/15
کار فرما
پتروشیمی لرستان 
موقعیت جغرافیایی
پتروشیمی لرستان