توربینWICKET GATE

Loading

توربینWICKET GATE

توربینWICKET GATE
ویکیت گیت در نیروگاه های آبی نقش مهمی را ایفا می کند مقدار افزایش دور توربین و پس از پارالل شدن با شبکه ، افزایش بار ، با فرمان گاورنر توسط ویکیت گیت صورت می پذیرد. تغییر مکان  چرخشی این قطعه باعث کاهش یا افزایش مقدار دبی جریان یافته به داخل رانر توربین می گردد. این تغییر دبی باعث افزایش سرعت یا قدرت رانر می گردد . علاوه بر این ویکیت گیت نقش هدایت صحیح جریان آب به داخل رانر را بعهده دارد بگونه ای که آب هنگام ورود کمترین مقدار افت را دارا باشد.
بر این اساس زاویه ورود آب به رانر نیز بسیار مهم و حیاتی است و تاثیر مهمی در راندمان و کاهش پدیده کاویتاسیون دارد .
به دلیل ماهیت آبهای جاری در مسیر توربین در نیروگاه های آبی وجود ماسه های ریز و مواد ناخالص وجود پدیده کاویتاسیون ، پدیده سایش و ناخالصی های مواد روغن کاری اجتناب نا پذیر می باشد. بدین ترتیب پس از مدت زمانی که وابسته به شرایط بهره برداری و کیفیت آب و مواد روغن کاری می باشد سطح محل ژورنال ، مسیر آب بندی و محل سیل بر روی ویکیت گیت ها دچار آسیبهای سایش و خوردگی می گردند.
در چنین شرایطی خرید و یا ساخت ویکیت گیت هزینه بالا و زمان طولانی را بدنبال خواهد داشت . لذا وجود روش تعمیراتی مطمئن می تواند مقرون به صرفه بوده و زمان آماده به کار شدن نیروگاه را بهتر نماید.
مطابق روش اجرائی ذیل ویکیت گیتها پس ازمدت کوتاهی آماده بهره برداری می شوند.
مراحل انجام کار شامل تمیز کاری کل ویکیت گیت ، کنترل کیفی کلیه سطوح، برداشت سطوح تخریب شده بر اثر عوامل ذکر شده ، تمیز کاری سطوح انجام جوشکاری بر روی سطوح تخریب شده به روش زیر پودری یا با هر روش ممکن دیگر، عملیات حرارتی جهت تنش زدائی ، تراشکاری و رساندن محلهای باز سازی شده به اندازه های استاندارد، کنترل کیفی و در صورت امکان انجام روکش کروم کامپوزیت در محلهای سایش و نشیمنگاه های ویکیت گیت .

نحوه ماشین کاری این قطعه نیز بسیار مهم می باشد بدین ترتیب بایستی ویکیت گیت در شرایطی تحت ماشین کاری قرار گیرد که محور و زاویه نشست آب بندی آن نسبت به یکدیگر در یک راستا قرار داشته باشند.

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید