محصولات

بویلرهای سیکل ترکیبی (HRSG)

بویلرهای سیکل ترکیبی (HRSG)

بویلر سیکل ترکیبی منتظر قائم کرجt/h 144*6
بویلر نوع SR

بویلر نوع SR

بویلرهای نیروگاه شهیدرجاییMW 250*4
بویلر نوع SN

بویلر نوع SN

بویلرهای پالایشگاه بانیاس سوریه 150t/h
بویلر نوع SD

بویلر نوع SD

بویلرهای نیشکر 165*8 t/h
بویلر نوع SC

بویلر نوع SC

بویلرهای پارس جنوبی 165*6 t/h