فهرست محصولات | بویلر

بویلرهای سیکل ترکیبی (HRSG)
بویلر سیکل ترکیبی منتظر قائم کرجt/h 144*6
بویلر نوع SR
بویلرهای نیروگاه شهیدرجاییMW 250*4
بویلر نوع SN
بویلرهای پالایشگاه بانیاس سوریه 150t/h
بویلر نوع SD
بویلرهای نیشکر 165*8 t/h
بویلر نوع SC
بویلرهای پارس جنوبی 165*6 t/h