اخبار

ارسال دومین تاور پالایشگاه مهر خلیج فارس بندرعباس

ارسال دومین تاور پالایشگاه مهر خلیج فارس بندرعباس

ارسال دومین تاور پالایشگاه مهر خلیج فارس بندرعباس
ارسال دومین تاور پالایشگاه مهر خلیج فارس بندرعباس

این برج پالایشگاهی CC-9105 تجهیزی است که برای قسمت (Naphta Stabiliser) ساخته و نصب خواهد شد.

ارسال دومین تاور پالایشگاه مهر خلیج فارس بندرعباس

این برج پالایشگاهی CC-9105 تجهیزی است که برای قسمت (Naphta Stabiliser)  ساخته و نصب خواهد شد.