اخبار

1

ارسال مخازن تحت فشار بافر تانک پروژه سایت آزادگان جنوبی

ارسال مخازن تحت فشار بافر تانک پروژه سایت آزادگان جنوبی شامل دو دستگاه با ابعاد حجمی 4.5 در 4.5 متر و طول حدودی 20 متر و وزن 104 تن.

ارسال مخازن تحت فشار بافر تانک پروژه سایت آزادگان جنوبی شامل دو دستگاه با ابعاد حجمی 4.5  در 4.5 متر و طول حدودی 20 متر و وزن  104 تن.

بنا به گفته آقای مهندس مجید برغانی مدیر پروژه این مخازن تحت فشار خاص، این تجهیزات مربوط به میدان نفتی آزادگان جنوبی می باشند که این پروژه شامل 36 دستگاه مخزن تحت فشار بوده و این دو مخزن تحت فشار و 4 دستگاه دیگر آن که در شرکت صنایع آذرآب در حال ساخت می باشند مربوط به مهم ترین بخش این سایت به نام CETEP بوده که این مخازن خاص به صورت نخستین بار در ایران تحت استانداردهای بسیار سختگیرانه خوردگی شامل NACE-MR_ 0175 مربوط به سرویس های ترش، طراحی و ساخته می شوند.