اخبار

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب
انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب در دو روز کاری به همت و کوشش مدیریت و واحدهای مربوطه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان اراک

با آرزوی تندرستی و نیک فرجامی همکاران و قشر تندرستی آفرین کشورمان
روابط عمومی و صنعتی
شرکت صنایع آذرآب