اخبار

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب

انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب
انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب
انجام فرآیند واکسیناسیون کلیه ی کارکنان شرکت صنایع آذرآب در دو روز کاری به همت و کوشش مدیریت و واحدهای مربوطه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان اراک با آرزوی تندرستی و نیک فرجامی همکاران و قشر تندرستی آفرین کشورمان روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب