اخبار

بازدید نماینده محترم ولی‌فقیه حضرت آیت‌اله دری‌نجف‌آبادی و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب

بازدید نماینده محترم ولی‌فقیه حضرت آیت‌اله دری‌نجف‌آبادی و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب

بازدید نماینده محترم ولی‌فقیه حضرت آیت‌اله دری‌نجف‌آبادی و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب
بازدید نماینده محترم ولی‌فقیه حضرت آیت‌اله دری‌نجف‌آبادی و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب