شرکت صنایع آذرآب|درباره ما|انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

برابر گزارش کمیته تکنولوژی 4 موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت ‏آذرآب وشرکتهای خارجی تا کنون منعقد شده است که بطور خلاصه به شرح زیر است:


‏1-‏ موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت آذرآب وJ.S.W ‎‏ ژاپن‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، تعمیر و نگهداری ، تضمین مرغوبیت و توسعه فروش محصولات زیر است:‏
الف- مخازن تحت فشار (Pressure Vessle) (16mm - 200mm)
ب- مبدلهای حرارتی‎(Heat Exchanger)‎‎‏ (‏H.P‏ فشارقوی و‎ L.P ‎‏ فشار ضعیف) ‏

‏2-‏ موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت آذرآب وI.H.I ‎‏ ژاپن‏‎ ‎
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات تحت امتیاز ذیل است :‏
الف- دیگهای بخار نیروگاهی‏‎ ‏‎(Power Boiler)‎
ب- دیگهای بخار صنعتی‏ ‏‎(Industrial Boiler)‎
ج- دیگهای بخار یکپارچه ‏‎(Package Boiler)‎

‏3-‏ موافقتنامه‎ ‎انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین‎ ‎شرکت آذرآب وشرکت ‏GADELIUS‏ ‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات با مواد زیر است :‏
‎(Ljungstrom-Type Rotory Regenerative air Preheat)‎

‏4-‏ موافقتنامه‎ ‎انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین‎ ‎شرکت آذرآب وشرکت فاسترویلر ‏اسپانیا ‏‎(F.W)‎‏ ‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات‎ ‎دیگهای بخاربازیافت حرارتی ، دیگهای بخار صنعتی و یکپارجه ‏‎