شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
سیمان مازندران
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته ساخت بدنه کوره
: پایان یافته
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
شرکت آذرخاک
موقعیت جغرافیایی
سیمان مازندران