شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
نیروگاه
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Friday, November 18, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا
: در دست اجرا
1390/08/27
1395/12/15
کار فرما
توسعه برق ایران
موقعیت جغرافیایی
 نیروگاه بیستون