شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر 350تنی پتروشیمی بند رامام
تاریخ شروع پروژه : Thursday, July 23, 2009 تاریخ پایان پروژه : Monday, September 19, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه درمرحله نصب میباشد
: در دست اجرا
1390/06/28
1395/12/15
کار فرما
آب نیرو