شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر های خارک
طراحی ،بازرگانی ،ساخت و راه اندازی تعداد4دستگاه بویلر 160تن بخاردر ساعت جهت سایت NGLخارک که واقع در جزیره خارک میباشد. فدرصد پیشرفت پروژه
: در دست اجرا
1390/06/27
1395/12/15
کار فرما
شرکت نارسیس
موقعیت جغرافیایی
جزیره خارک