اخبار

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی کلانشهر اراک جناب آقای دکتر آصفری و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی کلانشهر اراک جناب آقای دکتر آصفری و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب

بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی کلانشهر اراک جناب آقای دکتر آصفری و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب
بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی کلانشهر اراک جناب آقای دکتر آصفری و هیئت همراه از شرکت صنایع آذرآب