سیکل ترکیبی مبین
تاریخ شروع پروژه : Tuesday, November 22, 2005 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پتروشیمی مبین
پایان یافته
2008/01/31
2017/03/05