ساخت STORAGE HOPPER
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا پالایشگاه اراک
در دست اجرا
2008/01/31
2017/03/05
کنسرسیوم سازه وشرکت طراحی و ساختمان نفت
پالایشگاه اراک