31 شهريور 1396

محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان جاده هاي ايران

23 ارديبهشت 1395
باري ديگر محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان دو ماهه ي جاده هاي ايران مي باشد

بنا به گزارش معاونت محترم پشتيباني و توليد جناب آقاي مهندس مرادي باستاني اين دو تجهيز به طور خوش بينانه دو ماه از كارخانه واقع در اراك تا مقصد در مسير جنوب در راه خواهند بود.